Bridging Gaps

NIMAR voert op verzoek van en in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Rabat een project uit ter bestrijding van gewelddadig extremisme. Het ministerie van Buitenlandse Zaken levert een inhoudelijke bijdrage aan dit project geheten ‘Bridging Gaps’. NIMAR legt daarbij de verbinding tussen Nederlandse instellingen enerzijds, met name het Institute of Security and Global Affairs op de Campus Den Haag, en Marokkaanse kenniscentra, opleidingsinstituten en overheidsinstellingen anderzijds.

Opleiding islamitisch kader

Het eerste onderdeel van het pilotproject is gericht op Nederland, namelijk het opleiden van islamitisch kader: personen en functionarissen die betrokken zijn bij hulpverlening aan of religieuze vorming van jonge moslims zoals imams, geestelijk verzorgers, moskeebestuurders, docenten, jeugdwerkers, politieagenten.

Uitwisselingsprogramma's

Het project hanteert als uitgangspunt dat radicalisering onder andere kan worden bestreden door de vorming van een islamitisch kader dat vertrouwd is met de diepte en breedte van de islamitische religie, geschiedenis en beschaving, alsmede met de hedendaagse actualiteit en de wijze waarop daarmee in Nederland en Marokko wordt omgegaan. Het project voorziet in kortlopende uitwisselingsprogramma’s van tien dagen voor tien tot vijftien personen per keer, bestaande uit ontmoetingen, workshops, debatten en discussies en lezingen om verschillende groepen meer kennis te geven over religie en politiek.

Verdiepingssessies

In verdiepingssessies met imams en islamkenners, politicologen en andere academici uit Marokko en de bredere Arabische regio wordt de diversiteit van de Islam onder de aandacht gebracht, een onderzoekende houding ten aanzien van de religie aangemoedigd en nagedacht over de verhouding tussen politiek en religie, waarbij de bronnen van radicalisering centraal staan. Van te voren en na afloop van het uitwisselingsprogramma wordt met de deelnemers voorbereid en geëvalueerd door het Leiden Islam Academie om gezamenlijk te reflecteren op de opgedane ervaringen.

Strategieën

Het tweede deel van het project voorziet in het opbouwen van kennis over gewelddadig extremisme in Marokko en de regio en effectieve manieren om dat extremisme te verminderen. Dit onderdeel heeft tot doel de kennis over antiterrorismestrategieën te vergroten bij zowel wetenschappers als professionals, onder andere door samenwerking met lokale partners.

Daarnaast zal het NIMAR een studie laten doen naar de huidige activiteiten en ontwikkelingen op het terrein van bestrijding van gewelddadig extremisme in Marokko en de regio, waarbij het ook een rondetafelsessie met experts organiseert.